Kjøpsbetingelser

Innledning

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
   
  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.
   
 2. Partene
  Selger er Avfallsekk AS (organisasjonsnummer 928 892 409) og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.
   
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.
   
 3. Pris

  3.1 Kjøp av nye sekker
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Det legges på fakturagebyr på ordre betalt med faktura. Ved levering av sekker med pall, faktureres reel pallefrakt til kunden.
   
  3.2 Bestilling av henting

  Den oppgitte prisen for henting er i utgangspunktet gjeldende og basert på informasjon selgeren har mottat fra kjøperen. Selgeren forbeholder retten å etterfakturere tilleggsavgift basert på følgende omstendigheter:

  3.2.1 Antall sekker: om antall sekker varierer fra det som er opplyst vil dette etterfaktureres.

  3.2.2 Type avfall: om avfalltype varier fra det kjøperen har opplyst, kan de faktiske kostnader etterfaktureres. De faktiske kostnader er som regel knyttet til type avfall og antall sekker og størrelse av sekken.
   
  3.2.3 Adgang for lastebil: kjøperen er ansvarlig for å sikre at lastebilen (ca. 10 meter lang og 3 meter bred) har adgang til henteaddresse. Ved vinter må veien til hentestedet være brøytet og strødd om nødvendig. Unngå bratte bakker: Sekker bør unngås ved bratte og glatte bakker.

  3.2.4 Sekkene må plasseres på bakkeplan innen 8 meter fra kranbilen for enkel løfting. Det mest optimale er å legge dem på gangstien ved veien, eller på en parkeringsplass ved veien, eller så tett til veikanten som mulig. Kranen må også komme til sekkene uten at det er strømlinjer eller annen hindring eller vegetasjon som forstyrrer hentingen.

  3.2.5 Kostnader for venting (ventetid over 10 minutter) pga adgangshindringer eller kostnader ved at avviklet henting vil bli fakturert til kjøperen.

  3.2.6 Fyllegrad og sortering: Sekkene skal fylles maksimalt til toppen, uten å overstige, og avfallet skal være sortert etter vår avfallsguide.

  3.2.7 Fra 1. januar 2024 vil det komme en signifikant økning i forbrenningsavgiften på avfall til forbrenning. Det norske Stortinget har vedtatt at avgiften på forbrenning av avfall skal øke til 485 kroner per tonn fra 01.01.2024. Denne avgiften gjelder for ikke- kvotepliktige forbrenningsanlegg. Avfallsekk legger på forbrenningsavgift på fraksjon med restavfall, dersom totalvekt på sekkene gjør at kostnaden for avfallet overskriver faktiske gjenvinningskostnader.

  3.2.8 Gateleie: Dersom Avfallsekk søke om tillatelse for parkering på offentlig grunn og dette medfører Avfallsekk kostnader, vil dette bli fakturert til kjøperen.

  Ved mislykket henting pga dårlig adgang til hentestedet eller feil plassering av sekker, vil kjøperen bli tilbydt en alternativ hentemiddel om mulig, men i de fleste tilfeller vil selgeren fakturere en avgift som dekker selgerens kostnader knyttet til lastebilsjaførens lønn, drivstoffkostnader, og eventuelle bompenger. En alternativ henting, om tilbudt, vil bli fakturert i tillegg.

  Følgende avviksgebyr er gjeldende (oppdatert 1.1.2024):

  – 1500 kr per time for heising av sekker ned fra høyder
  – 1500 kr per time for bruk av spesialbil (f eks pga trang adkomstvei)
  – 299 kr per sekk i minimumsgebyr for feilplasserte sekker(utilgjengelig for kran)
  – 379 kr i minimumsgebyr for overfylte sekker
  – 995 kr for en bomtur eller bytte av kranbil til en mindre kranbil
  – 1695 kr i minimumsgebyr for feilsorteringer
  – 10 000 kr i gebyr for batterier blandet med avfallet
 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
   
  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
   
 5. Betalingen

  5.1 Betaling av bestilte sekker
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
  Ved valg av samlefaktura (kun tilgjengelig for bedrifter), blir kostnader fakturert en gang per måned. Ved sen betaling beregnes forsinkelsesrente.
   
   
  5.2. Betaling av henting av sekker
  Ved bestilling av henting blir betaling gjennomført når hentebestilling er lagt inn og godkjent av selgeren selvom hentetidspunktet kan være i fremtiden.
  Ved valg av samlefaktura (kun tilgjengelig for bedrifter), blir kostnader fakturert en gang per måned.
   
 6. Levering
   
  6.1. Levering av sekker
  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottat varene eller varene har blitt levert til hentested (pick up point).
   
  6.2. Levering av hentetjenesten
  Henting antas som gjennomført når sekkene har blitt hentet fra hentestedet.
   
  6.2.1 Bruk av underleverandører til henting
  Selgeren har rett til å benytte seg av ulike underleverandører til henting. Kjøperen forholder seg til selgeren til en hver tid.
    
 7. Risikoen for varen
  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
   
 8. Angrerett
  Kjøperen har angrerett i 14 dager. For henting av sekker starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått, mens fristen ved kjøp av sekker eller andre varer løper fra dagen etter at varen er mottatt. Angrerett for henting gjelder ikke etter gjennomført henting.
   
  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
   
  Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
   
  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 30 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.
   
 9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
   
  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
   
  Oppfyllelse
  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne (se pt. 3.2.1-3.2.3).
   
  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
   
  Heving
  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
   
  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
   
  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
   
  Erstatning
  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
   
 10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
   
  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
   
  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
   
  Retting eller omlevering
  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
   
  Prisavslag
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
   
  Heving
  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
   
 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
   
  Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
   
  Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
   
  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
   
  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.
   
 12. Garanti
  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
   
 13. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
   
 14. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.
   
  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.