Lett forurensede masser – sorteringsguide

Forurensede masser kan beskrives som masser med innhold av forurensning fra andre materialer. Forurensningsgraden er stor nok til at massene ikke kan sorteres som rene masser, men fortsatt lavere enn at avfallet kan kategoriseres som farlig.

Graden av forurensing vil med andre ord påvirke mulighetene du får når det kommer til disponering, og må derfor bli dokumentert før massene leveres.

Du som avfallsbesitter må i henhold til avfallsforskriften også utføre såkalt basiskarakterisering av massene om avfallet skal deponeres.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Lett forurensede masser av jord og grunn
✅ Forurensede muddermasser
✅ Lett forurenset betong
✅ Forurensede gravemasser
✅ Bunnaske, ikke farlig avfall
✅ Sandblåsesand, ikke farlig avfall
❌ Mørtel som ikke er herdet
❌ Restavfall
❌ Farlig avfall
❌ Organisk materiale
❌ Øvrig avfall

Innsamling og gjenvinning

Basiskarakterisering og forurensningsgrad må avklares før forurensede masser leveres til avfallsmottak. Massene vil som regel lastes om og transporteres direkte til mottaket.