Uncategorized

Krav til kildesortering på byggeplass

22. juli 2022

Krav til kildesortering på byggeplass

Enhver byggeplass har ansvar for å sikre kildesortering av minimum 60 % av alt avfall som stammer fra bygg- og anleggsprosessene.
 
Det stilles en rekke konkrete krav til avfallssorteringen, og disse er blant annet utarbeidet for at bygg- og anleggsbransjen skal bidra til at vi når internasjonale og nasjonale miljømål. De norske myndighetene oppgir kravene som gjelder i Byggeteknisk forskrift.
 
Hva er egentlig riktig håndtering av avfall, og hvordan bør det sorteres? I denne guiden får du oversikten du trenger!

Hvorfor er det strenge krav til kildesortering på en byggeplass?

Bygg- og anleggsnæringen er den desidert største kilden til avfall i Norge. Ifølge tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) produserte denne bransjen alene over 2,8 tonn avfall bare i 2018. Til sammen utgjør dette nærmere ¼ av Norges totale avfallsmengde.
 
Derfor er det spesielt viktig at avfall fra byggeplassen håndteres og sorteres riktig. Alle kildesorteringstiltak kan ha positiv effekt på miljøet dersom de utføres riktig.
 
Riktig kildesortering på byggeplasser vil imidlertid ikke bare kunne påvirke det ytre miljøet. Det er også viktig med tanke på arbeidsmiljø og helse. En ryddig arbeidsplass tilrettelegger for sikrere arbeidsforhold og lavere forekomst av skader eller sykdom.
 
Kildesortering vil også kunne ha en positiv effekt på økonomien. Levering av feilblandet avfall kan nemlig koste dyrt. Ved å sortere avfallet riktig, kan en derfor spare mye penger!

Hva slags avfall kan genereres på en bygg- og anleggsplass?

Det finnes mange krav til kildesortering på en byggeplass. Men hva slags materialer faller egentlig innunder betegnelsen avfall, og hvilket avfall finnes ofte på byggeplasser?


 
Nedenfor finner du en oversikt over noen av materialene det er ønskelig (og ofte krav om) at man skal sortere:

 • Papp
 • Plastikk
 • Betong (også betong med armeringsjern)
 • Trevirke
 • Mineralull
 • Isolasjon
 • Tegl
 • Takstein
 • Gips
 • Polyklorerte bifenyler (PCB)
 • Klorparafiner
 • Bromerte flammehemmere (BFH)
 • PVC
 • Ftalater fra myke plastikkprodukter

På liten over regnes alt avfall fra PCB og nedover som «farlig». Dette skal derfor sorteres i dedikerte fraksjoner, og i tillegg deklareres.

Hvilke krav til kildesortering gjelder på en byggeplass?

Enhver byggeplass bør sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for kildesortering. I Norge er det først og fremst disse forskriftene og lovene som regulerer avfallshåndtering:

Det er med andre ord relativt mye informasjon å sette seg inn i. Nedenfor gir vi deg derfor en oversikt over de viktigste reglene:

 • For bygninger som har et bruksareal større enn 300 m2 skal det utarbeides en avfallsplan
 • Ved rehabilitering eller rivning av bygg med bruksareal på mer enn 100 m2 er det krav om avfallsplan
 • Det er krav om avfallsplan ved rivning, rehabilitering eller oppføring av bygg der det genereres mer enn 10 tonn med avfall
 • Bygg- og anleggsfirma er pliktige til å unngå forurensning og forsøpling
 • Det er bygg- og anleggsfirmaets ansvar å sikre forsvarlig oppbevaring, deklarering og levering av farlig avfall
 • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og farlig avfall skal alltid sorteres
 • Øvrige materialer bør sorteres

Hvordan sikre korrekt sortering av avfall på byggeplassen?

Det er viktig å ha gode rutiner på bygg- og anleggsplasser om en skal kunne klare å innfri alle lover og regler som gjelder for avfallshåndtering.
 
Her er noen tips for hvordan man kan gå frem.

Bruk en avfallsplan

For å kunne sikre at minst 60 % av alt avfall fra bygg- og anleggsplasser blir sortert riktig, er det viktig å ha en avfallsplan. I denne planen kan man sette mål for hvor stor andel av bedriftens avfall som skal sorteres, og planlegge hva som skal sorteres hvor.

Med en avfallsplan kan byggeplassen planlegge hvordan avfallet skal håndteres på en oversiktlig måte. Denne planleggingen kan med fordel gjøres i tråd med «rent og tørt bygg»-tiltak og øvrige HMS-regler.

Et annet tips er å ta i bruk erfaringstall. Dette er tall som er hentet fra tidligere byggeprosjekter, og som kan gi et estimat over hvor mye avfall som sannsynligvis vil genereres. Erfaringstallene er utarbeidet av SSB.

Motta hjelp fra et avfallsfirma

Mange bedrifter synes det er greit å få hjelp til avfallshåndtering gjennom en ekstern part. Et avfallsselskap sitter på all nødvendig kunnskap om avfallshåndtering, og kan sikre avsetningsmuligheter for alle de forskjellige avfallssortene.
 
Avfallsselskapet kan bistå med frakt av avfall til avfallsstasjoner, slik at materialene leveres til forbrenning eller gjenvinning.

Tilrettelegg for enkel kildesortering på byggeplassen

Skal man klare å oppfylle krav til kildesortering på en byggeplass, er det også nødvendig med god tilrettelegging. Det bør for eksempel settes ut praktiske containere eller sekkeløsninger slik at ansatte enkelt kan kildesortere mens de jobber.
 
Dersom det er langt mellom containerne eller sekkene, øker sjansen for feilsortering. Her er det viktig med god planlegging, og strategisk utplassering av sorteringsenhetene.
 
Det kan også være lurt å planlegge og tilrettelegge for transport av avfallet. Når sekker eller containere skal fjernes, er det for eksempel nødvendig at kraner eller lastebiler kommer seg til på stedet.

Opplæring av ansatte

Et annet godt tips for at man skal kunne innfri krav til kildesortering på byggeplassen, er å gi ansatte en innføring i kildesortering. Dersom de ansatte ikke har kunnskap om hvilket avfall som skal hvor, er det vanskelig å komme i mål.
 
Det bør gis klare regler som kan følges av de ansatte, og dette bør gjøres allerede i startfasen av byggeprosjektet. Sørg for at det tas utgangspunkt i avfallsplanen, og informer om hvilket avfall som skal i hvilken sekk (eller container).
 
Det kan også være nyttig med påminnelser om riktig kildesortering på byggeplassen underveis. Dersom noen skulle sortere feil, bør de informeres om dette slik at de kan sortere riktig neste gang.

Vi hjelper bedriften din med kildesortering på byggeplassen

Riktig kildesortering er viktig på enhver byggeplass, og for å lykkes er man blant annet avhengig av en avfallsplan og gode sorteringsmuligheter. Det er mange lover og regler som skal tas hensyn til. Synes du det hele blir litt uoversiktlig?
 
Vi bistår med verktøyene bedriften din trenger. Vi har blant annet store avfallssekker som gjør det enkelt å sortere avfallet riktig. Kontakt oss i dag om du vil vite mer!