Uncategorized

Kildesortering og avfallshåndtering: En oversikt

6. februar 2023

Kildesortering og avfallshåndtering: En oversikt

De fleste bedrifter er klar over at gjenvinning av materialer er godt for miljøet, siden det gjør det mulig å spare naturens ressurser. Det alle kanskje ikke er klar over, er at bedriften også kan spare mye penger på å sortere og håndtere avfall riktig.

I denne guiden tar vi for oss kildesortering og avfallshåndtering, og forklarer deg hvordan ulike avfallssorter bør gjenvinnes.

Først og fremst: Hva regnes som avfall?

Før vi se nærmere på avfallstyper og sortering av disse, ønsker vi å presisere hva vi mener med avfall. Kort fortalt er avfall ting som ikke lenger har samme verdi eller funksjon som de opprinnelig hadde.

Det kan for eksempel være snakk om ødelagte eller defekte gjenstander, eller produkter som er tømt for innhold. Når du kildesorterer (eller kaster) avfall, blir det samlet inn hos et avfallsmottak for videre behandling (avfallshåndtering).

Hva er kildesortering?

Avhengig av hvilke avfallstyper du har, kan avfallet i mange tilfeller kildesorteres. Dette betyr at avfallet sorteres for seg selv og sammen med annet avfall av samme material/art, fremfor å havne i restavfall eller blandet søppel.

På den måten kan materialene behandles på en mest mulig miljøvennlig måte. Noen materialer kan bli til nye ting (materialgjenvinning), mens andre brennes og blir til varme eller lignende (energigjenvinning).

Ulike avfallstyper

Før du setter i gang med kildesortering, er det viktig å sette seg inn i ulike avfallstyper. Her er noen av de mest vanlige avfallssortene:

 • Plast: Plastemballasje, plastposer etc.
 • Papp og papir: Bølgepapp, makulert skrivepapir, kartonger etc.
 • Matavfall: Skrotter, skall, brødrester etc.
 • Metall: Hermetikkbokser etc.
 • Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall): Strøm- og batteridrevne gjenstander, samt ledninger og kabler
 • Farlig avfall: Fett- og oljeavfall etc.

Sortering av ulike typer avfall

Det er lurt å ha egnede beholdere for sortering av det avfallet bedriften genererer mest av, enten det er plast, EE-avfall, metall eller andre ting. Her er noen forslag til hvordan du kan sortere ulike avfallstyper på en effektiv måte:

 • Plast: Innsamling i sekk, komprimator eller lignende
 • Papp og papir: Kan samles inn i spann, container, big bags eller lignende
 • Matavfall: Sorteres i egnede sekker
 • Metall: Container, storsekk eller bur
 • EE-avfall: Samles typisk på pall, i bur, containere eller PP-sekker
 • Farlig avfall: Sorteres i henhold til kravene for den spesifikke avfallssorten. Olje eller fett skal for eksempel leveres på godkjent fat eller bli hentet og fraktet av sugebil.

Hva skjer med ulike avfallstyper etter innsamling?

Når bedriften din har samlet inn avfall og levert det (eller bestilt henting) til et gjenvinningsanlegg, vil den videre håndteringen av avfallet avhenge av avfallssort. Her er noen eksempler på hva som skjer med noen vanlige avfallstyper:

 • Plast: Kan materialgjenvinnes til nye produkter av plast. Hvis plasten er tilgrist, går den som regel til et forbrenningsanlegg.
 • Papp og papir: Papp kan gjenvinnes og bli til ny emballasje og nytt papir. Noe av papiret du gjenvinner blir kanskje til toalettpapir, skrivepapir eller avispapir.
 • Matavfall: Matavfall kan bli til jord etc.
 • Metall: Metall blir brukt til nye metallprodukter.
 • EE-avfall: Komponenter i EE-avfall sorteres ut og blir deretter gjenvunnet om mulig. Metalldeler kan for eksempel bli til nye produkter av metall. Visse komponenter kan være farlige, og disse behandles deretter for å forhindre lekkasje av miljøgifter.
 • Farlig avfall: Farlig avfall som for eksempel olje blir renset mekanisk. Er det vann i oljen, er det vanlig å separere oljen fra vannet først.

Hvorfor er god avfallshåndtering og kildehåndtering positivt for bedriften?

Det å kildesortere avfall kan være lønnsomt for bedriften din på flere områder. Husk at restavfall er den dyreste avfallstypen, og at systemet er lagt opp slik at kildesortering skal være økonomisk lønnsomt.

Ved å sortere ut plast, papp, matavfall og lignende fra restavfallet, vil du kunne redusere mengden restavfall betydelig.

Husk også på at avfall som er usortert eller feilsortert vil kunne medføre dyre ekstrakostnader for bedriften din ved levering til avfallsmottak. Sorterer bedriften din riktig i utgangspunktet, slipper du disse kjedelige gebyrene.

Det at bedriften kildesorterer vil også kunne være positivt for selskapets omdømme. Ved å ta miljøbevisste valg, kan du vise kundene dine at selskapet har en grønn og klimavennlig profil.

Har gjenvinning positiv effekt på miljøet?

Ja, skal vi tro MEPEX-rapporten som ble utarbeidet i regi av Miljødirektoratet i 2018, har gjenvinning av avfall en betydelig positiv effekt på klima og miljø.

Dersom du for eksempel ikke kildesorterer plast og kaster dette i restavfallet, vil det forbrennes. Ifølge rapporten vil forbrenning av plasten medføre et betydelig utslipp av skadelige klimagasser. Om du derimot sorterer plasten, vil klimagassutslippet reduseres.

Hvordan komme i gang med kildesortering?

Mange bedrifter har nok allerede erfaring med det å håndtere avfall, og mange har egne soner for avfallshåndtering på arbeidsplassen.

Dersom bedriften din nå ønsker å forbedre rutinene ytterligere (og øke fokuset på kildesortering), kreves det kanskje likevel noen endringer.

Opplæring av ansatte

For å sikre at bedriften får gode rutiner når det kommer til kildesortering, er det viktig å sørge for at alle ansatte bidrar. Sett gjerne av en liten time til å gå gjennom hva som skal sorteres hvor, slik at alle har kunnskapen de trenger.

Det kan også være lurt å henge opp egne plakater med nyttig informasjon om kildesortering.  Her kan du for eksempel informere om hva som skal sorteres som plast, og hva som eventuelt ikke skal i denne beholderen.

Oversiktlige avfallsbeholdere

God og riktig kildesortering krever også gode sorteringsmuligheter. Det er helt avgjørende at bedriften setter ut avfallsbeholdere som er tydelig merket med hva slags avfall som skal kastes der.

Hva slags avfallsbeholder bedriften bør velge, avhenger av avfallsmengde, budsjett og plass. Noen foretrekker containere eller komprimatorer, mens andre velger praktiske PP-sekker, bur eller spann.

Det viktigste er at beholderen er dimensjonert for avfallsmengdene, og at beholderen er merket med avfallstype.

Vi gjør kildesortering enkelt

Er bedriften din på jakt etter praktiske beholdere som kan brukes til kildesortering? Hos Avfallsekk.no finner du blant annet kraftige PP-storsekker som kan fylles med ulike avfallstyper.

Vi har løsninger i ulike størrelser, slik at du finner noe som passer bedriftens avfallsmengde. Når sekken er fylt opp kan du bestille henting. Enkelt og greit.

Bestill Avfallssekker, og kom i gang med kildesortering på 1, 2, 3!