Uncategorized

Hva regnes som farlig avfall?

1. desember 2022

Hva regnes som farlig avfall?

Både privatpersoner, sameier, borettslag og bedrifter bør ha kunnskap om hva som regnes som farlig avfall. På den måten kan man nemlig forhindre at avfall som er helse- eller miljøskadelig havner på avveie.

Her skal vi forklare deg hva farlig avfall er, hvordan det skal håndteres og annen nyttig informasjon.

Hva er farlig avfall?

Basert på avfallsforskriftens definisjon, kan farlig avfall beskrives som avfall som ikke er hensiktsmessig å håndtere sammen med øvrig nærings- eller husholdningsavfall på grunn av at det kan forårsake alvorlig helseskade på mennesker og dyr, eller forurensning av miljøet.

Avfallet inneholder i mange tilfeller kjemikalier eller farlige stoffer som kan være helseskadelige å inhalere eller berøre. Stoffene kan også ha en negativ effekt på dyr, planter eller lignende, både på kort og lang sikt.

I Norge ble det i 2019 levert inn nærmere 1,6 millioner tonn som ble klassifisert som farlig avfall. Avfallsmengden øker jevnt og trutt fra år til år, og dette skyldes først og fremst den økte mengden av avfall som er oljeholdig, forurenset eller tungmetallholdig.

Hvilke avfallstyper regnes som farlige?

Noen former for avfall er det kanskje innlysende at er farlige, slik som maling og kjemikalier. Samtidig finnes det også mange avfallstyper som du kanskje ikke visste var regnet som «farlig avfall». 

I kapittel 11 i avfallsforskriften (1. vedlegg) kan du få oversikt over hva som regnes som farlig avfall i Den europeiske avfallslisten. Alle avfallstypene som er stjernemerkede på denne listen, er farlig avfall. 

Det er også vanlig å ta utgangspunkt i NS 9431 (Norsk standard for avfallsklassifisering). Her blir farlig avfall definert og gruppert basert på innhold, egenskaper og kjemisk sammensetning. Her er de vanligste formene for farlig avfall:

• Asbest og eternittplater

• Gulvbelegg

• Eksplosiver

• Fyringsolje

• Drivstoff

• Avfall som er forurenset med olje / spillolje

• Løsemidler

• Maling

• Neglelakk

• Lyspærer og lysrør

• Lim

• Avfall med innhold av tungmetall

• Rengjøringsmidler som salmiakk, klor eller kraftvask

• Gift og bekjempningsmidler

• Etsende avfall

• Reaktivt avfall

• Trykksatte beholdere og gasser

• Vinduer som inneholder klorparafiner eller PCB

• Herdere

• Impregnert trevirke

• Brannslukningsapparater

• Avfall med innhold av organisk miljøgift

• Avfall som er helse- og miljøskadelig

Hvordan vite hva som regnes som farlig avfall?

Dersom du har avfall som hører innunder noen av de overnevnte kategoriene, har du sannsynligvis farlig avfall. Et annet tips er å sjekke produktet. Alt farlig avfall skal være tydelig merket med et faresymbol. Her er noen eksempler på slike symboler:

• Dødningshode

• Etsende stoff-symbol

• Kronisk helsefare-symbol

• Utropstegn (helsefare-symbol)

• Tre og død fisk (miljøfare-symbol)

• Eksplosjons-symbol

• Flamme (brannfarlig-symbol)

• Gassbeholder (gass under trykk-symbol)

Husk at det er virksomheten som produserer avfallet som har ansvar for å avgjøre hvorvidt avfallet er farlig eller ikke. Når du skal avgjøre dette, er det blant annet nødvendig å ha kunnskap om avfallets innhold, sammensetning, opprinnelse og lignende.

Dersom avfallet har emballasje eller lignende med en innholdsfortegnelse, vil du ofte kunne avgjøre hvorvidt det er farlig ved å se på ingrediensene. Hvis du ikke har denne muligheten, kan laboratorieundersøkelser være nødvendig for å avklare innholdet.

Om du er usikker på om du har farlig avfall eller ikke, er det best å levere det som farlig avfall. På den måten kan du forsikre deg om at potensielt farlige stoffer havner i naturen eller at mennesker og dyr skades.

Hvordan sortere farlig avfall?

Det er ikke ønskelig at farlig avfall havner på avveie eller sammen med vanlig restavfall.Derfor er det viktig å behandle og sortere avfallet riktig.

Bedrifter og virksomheter

I Norge har alle virksomheter leveringsplikt dersom de har mer enn 1 kg farlig avfall.

Dersom bedriften skal levere inn farlig avfall, er det viktig å først deklarere det. På den måten kan du forhindre feil håndtering eller sortering. Ved hjelp av elektronisk deklarering gjøres avfallet sporbart.

Husk at bedrifter kan få hjelp til å deklarere, kartlegge og analysere farlig avfall av en kjemiingeniør. Avfallet leveres til en avfallsstasjon etter deklarering, og sorteres som farlig avfall.

Privatpersoner

Privatpersoner kan som regel levere inn over 1 000 kg med farlig avfall kostnadsfritt hver eneste år. Husk imidlertid på at dette kan variere noe fra kommune til kommune. Avfallet leveres til en gjenvinningsstasjon som tar imot farlig avfall.

Borettslag og sameier

Borettslag, velforeninger og sameier kan også generere en del farlig avfall – for eksempel i forbindelse med dugnader eller renoveringsprosjekter. Ofte kan avfallet sorteres i egne sekker eller containere. Sørg for at farlig avfall sorteres for seg selv.

Når avfallet er samlet opp, skal det leveres til at avfallsmottak og sorteres som farlig avfall.

Hva skjer med farlig avfall som leveres til avfallsstasjonen?

Nå vet du hva som regnes som farlig avfall og hvordan du skal sortere det. Men hva skjer egentlig etter innlevering? Dersom avfallet er håndtert riktig og levert inn til et godkjent avfallsmottak, kan i mange tilfeller deler av avfallet gjenvinnes.

Avfallet finsorteres, og det som kan brukes på nytt blir separert fra resten. Den andelen av avfallet som gjenvinnes kan blant annet brukes til produksjon av energi eller nye råvarer. 

Avfallet som ikke er mulig å gjenvinne på en miljøvennlig eller forsvarlig måte, blir uskadeliggjort og havner ikke i naturens kretsløp. Det finnes blant annet spesielle forbrenningsovner som destruerer avfallet, samtidig som farlige stoffer ikke avgis.

Hva slags miljø- og helseeffekter kan farlig avfall ha?

Farlig avfall som inneholder stoffer som kan være helse- eller miljøskadelige stoffer, kan føre til alvorlige skader på dyr, mennesker og miljø. Miljø- og helseeffektene kan variere en del, og avhenger av hva slags stoff det er snakk om.

Når det gjelder helseeffekt, vil ulike stoffer kunne gi ulike symptomer avhengig av hvorvidt de innåndes, er i kontakt med huden eller svelges. Asbest kan for eksempel medføre alvorlige helseeffekter som kreft etter innånding.

Når det er snakk om miljøeffekter, snakker vi gjerne om forurensning. Både dioksiner, plantevernmiddel, PAH, organiske løsemidler, smittsomme organismer og tungmetaller som kvikksølv kan forurense miljøet.

Skaff sorteringsløsninger for farlig avfall

Hos Avfallsekk.no finner du en rekke ulike avfallssekker. Vi har blant annet løsninger for farlig avfall som asbest. Sjekk for eksempel ut Asbestsekk Proff eller Big Bag Asbest Standard.

Kontakt oss gjerne for tips til sortering av farlig avfall!