Uncategorized

Guide til kildesortering på arbeidsplassen

21. september 2022

Guide til kildesortering på arbeidsplassen

Mange arbeidsplasser genererer store mengder avfall, som for eksempel byggeplasser og industrielle bedrifter. Men også butikker, kontorlokaler og andre arbeidsplasser kan ha betydelige mengder avfall som stammer fra for eksempel emballasje eller ansatte.

Noen typer avfall er bedrifter pålagt å sortere på en forsvarsmessig måte, og i enkelte bransjer er det krav om kildesortering. For bedrifter kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilket avfall som bør sorteres hvor, og hvilke regler som gjelder.

Her er din guide til kildesortering på arbeidsplassen!

Først og fremst: Hva er kildesortering, og hvorfor er det viktig?

Kildesortering kan beskrives som en prosess der man kategoriserer og sorterer avfall. Man vil typisk sortere avfallstyper i egne beholdere eller sekker, og deretter levere avfallet til gjenvinning. Dette er bra for miljøet, siden ikke-fornybare materialer kan brukes på nytt.

Det finnes også avfall eller søppel som ikke har noen gjenbruksverdi, slik som restprodukter og lignende. Men også disse materialene kan være viktige og dyrebare ressurser når det kommer til for eksempel energiutnyttelse og forbrenning.

Sortering av avfall og kildesortering på arbeidsplassen er med andre ord et viktig miljøtiltak, og er noe alle bedrifter bør sette seg inn i.

Finnes det lover/regler for kildesortering på arbeidsplassen?

Ja, det finnes visse lovkrav relatert til kildesortering på arbeidsplasser. La oss se nærmere på hvilke lover og regler som gjelder for arbeidsplasser i ulike bransjer!

Næringsavfall

Når det gjelder kildesortering på arbeidsplassen, er paragraf 32 i forurensningsloven helt sentral. Denne loven gjelder for næringslivsbedrifter generelt, og presiserer at alt avfall som genereres hos offentlige og private virksomheter skal fraktes til et godkjent avfallsmottak.

Unntaket er dersom avfallet blir gjenvunnet på annen forsvarlig måte. Siden næringsavfall omfatter alt avfall som genereres på arbeidsplasser, finnes det et bredt spekter av avfallstyper i denne kategorien. Vi kan for eksempel nevne papp, plast, mat og farlig avfall.

Avfall fra for eksempel hoteller, barnehager, institusjoner og restauranter kan kategoriseres som næringsavfall.

Avfall fra byggeplasser

Det er avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (også kjent som TEK17) som regulerer håndteringen av avfall på byggeplasser. Grunnen til at det finnes egne regler for nettopp byggeplasser, er at det genereres spesielt store mengder avfall i denne bransjen.

I mange tilfeller er det også snakk om et stort spekter av avfall på byggeplasser, der alt fra betong og EE-avfall, til treverk, glass og andre materialer skal kastes. Bedrifter i bygg- og anleggsbransjen må følge strenge krav til kildesortering på arbeidsplassen.

 Ifølge regelverket skal det blant annet lages en avfallsplan på byggeplasser når følgende krav oppfylles:

  • Bygget som skal rehabiliteres eller bygges er på 100 m2 eller mer
  • Det skal utføres rehabilitering eller endringer på fasade tilhørende bygg som er 100 m2 eller mer
  • Konstruksjon av bygg eller anlegg der det blir generert 1 000 kg avfall eller mer

I tilfeller der det skal utføres sanering eller rivning av bygg, stilles det også krav til at man utarbeider en miljøsaneringsbeskrivelse og at farlig avfall kartlegges.

Industriavfall

Industriavfall er ulike former for produksjonsavfall, og stammer typisk fra fabrikker, raffinerier eller lignende. I denne kategorien kan vi for eksempel nevne slakteavfall fra kjøtt- og fiskeindustri, eller boreavfall som stammer fra oljeindustri.

Industriavfall vil ofte inneholde alt fra våtorganisk avfall til farlig avfall, men også trevirke og andre materialer. Industribedrifter rammes for øvrig av de samme reglene og lovene som næringer ellers.

Kildesortering av ulike avfallstyper på arbeidsplassen

Det finnes et bredt spekter av avfallstyper på norske arbeidsplasser, enten det er i industrien, bygg- og anleggsbransjen eller i bedrifter for øvrig. Her er noen av de ulike avfallstypene, og en beskrivelse av hvordan de bør kildesorteres:

Papp og papir

Papp og papir er en type avfall som mange bedrifter genererer mye av. Og det er kanskje ikke så rart, siden papp er en av de mest vanlige materialene brukt i for eksempel emballasje.

Pappen og papiret bør sorteres i en egen beholder eller avfallssekk, siden dette er et materiale som i stor grad kan gjenvinnes og brukes på nytt.

Plast

Det finnes mange typer plast som utgjør avfall hos norske bedrifter og øvrig næringsliv. Vi kan for eksempel nevne plastfolie, energiplast, TPU, PP-storsekker, PET, PMMA/akryl, PVC og diverse plastemballasje. Disse bør sorteres i egne beholdere for videre gjenvinning.

Er det for eksempel snakk om klar plastfolie, kan dette gjenvinnes ved at det smeltes og blir om til granulat. Deretter kan den resirkulerte plasten benyttes til produksjon av nye plastgjenstander som film, poser eller sekker.

Farlig avfall og elektronikkavfall (EE-avfall)

Farlig avfall kan defineres som avfall med innhold av skadelige eller farlige stoffer, og må håndteres separat slik at man forhindrer kroppsskade eller forurensning.

I avfallslovens kapittel 11 får du oversikt over hvilke krav som stilles til oppbevaring, deklarasjon og transport av farlig avfall. Husk at avfall i denne kategorien skal leveres til et godkjent avfallsmottak, og at det er viktig å håndtere avfallet på forsvarlig vis.

Elektronikkavfall eller EE-avfall skal også sorteres for seg selv og deretter deklareres, og her gjelder de samme reglene som for farlig avfall.

 

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall inkluderer både matavfall og annet avfall som stammer fra for eksempel næringsmiddelindustrien.

Det er ulovlig å deponere denne type avfall på samme måte som ordinært matavfall, og man trenger en egen sorteringsordning i henhold til avfallsforskriftens 9. kapittel.

Bestill avfallssekker for enklere kildesortering på arbeidsplassen

Skal man sikre god og korrekt kildesortering på arbeidsplassen, er det også nødvendig å tilrettelegge for enkel sortering av ulike materialer. Det er mulig å bruke egne beholdere, containere eller avfallssekker til dette formålet.

Plasser avfallssekker eller lignende på en strategisk og oversiktlig måte, for eksempel på byggeplassen, slik at ansatte enkelt kan sortere materialene dit de hører hjemme.

Få hjelp til tilrettelegging for kildesortering og levering til mottak

Avfallsekk.no bistår arbeidsplasser med smarte avfallssekker som gjør kildesortering enkelt og uproblematisk. Når sekkene er fylt opp, kan vi ta oss av videre frakt til egnede avfallsmottak.

På den måten kan bedriften ha god samvittighet overfor miljøet, og vite at materialer som kan gjenvinnes får nytt liv. Eventuelt søppel kan også komme til nytte, og kan for eksempel brukes til forbrenning og varmeproduksjon til boliger.

Kontakt oss for mer informasjon om kildesortering på arbeidsplassen!