Uncategorized

Guide til håndtering av asbest

1. desember 2022

Guide til håndtering av asbest

Asbest kan være helsefarlig, og på grunn av dette anbefaler norske myndigheter at både privatpersoner og bedrifter håndterer asbest med forsiktighet. Arbeidstilsynet har utarbeidet klare retningslinjer som bør følges for å sikre mest mulig trygg asbesthåndtering.

Her er en guide som gir deg oversikten du trenger – enten du skal håndtere asbest privat eller på vegne av et firma.

Først og fremst: Hva er håndtering av asbest?

Dersom du skal rive, fjerne eller ta hånd om avfall bestående av asbestholdige strukturer eller materialer, vil dette regnes som håndtering av asbest eller asbestsanering. 

Materialer som inneholder asbest anses ikke som helseskadelige eller farlige så lenge de får være i fred. Det er først når materialene håndteres at de farlige asbestfibrene kan frigjøres i luften, og potensielt inhaleres. Havner asbest i lungene, kan dette fremkalle alvorlig sykdom.

Under riving, fjerning og annen håndtering av asbest, er risikoen for at asbestfibre frigjøres ekstra stor – spesielt hvis materialene ødelegges. Derfor er det veldig viktig at du vet hvordan du skal håndtere asbest riktig.

Asbesthåndtering for bedrifter

Det er forholdsvis strenge regler som gjelder når det kommer til asbestsanering i arbeidslivet. Firmaer som planlegger håndtering av asbest bør være klar over at det kun er arbeidstakere som har gjennomført spesialopplæring som kan utøve asbestsanering. 

Den ansatte skal motta helseovervåking, og firmaet må dessuten ha tillatelse for asbestsanering gjennom Arbeidstilsynet. Mer informasjon om dette finner du her

Planlegging og risikovurdering før arbeidet starter

Det skal ligge en skriftlig risikovurdering til bunn når bedrifter skal planlegge vedlikehold, reparasjon eller riving av materialer som er asbestholdige. Dette er ifølge Arbeidstilsynet bedriftens eget ansvar.

Som del av planleggingsprosessen skal det også planlegges og etableres soner for asbestsanering. Ved innvendig asbestsanering skal det blant annet foreligge en sluse bestående av forskjellige renhetssoner (saneringsområde, skitten sone, dusj og ren sone).

Når sonene opprettes skal det blant annet tas hensyn til luftstrøm (denne skal gå fra ren til skitten sone, og ikke omvendt). Ved utvendig sanering skal man ifølge Arbeidstilsynet etablere en asbestbrakke eller hygienebrakke med tilsvarende renhetssoner.

Minimumskrav for saneringsinstruks ved håndtering av asbest

Arbeidsplassen skal ha en saneringsinstruks, og her kan du se et eksempel på hvordan instruksen kan se ut. Instruksen skal inneholde følgende krav:

• Området for sanering skal sperres av og merkes med skilt

• Ansatte, beboere og øvrige personer i området skal varsles og informeres

• De som håndterer asbest skal bruke personlig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern

• Det skal kun brukes tillatt verktøy

• Røyking i asbestsaneringsområdet er forbudt

• Typen åndedrettsvern skal spesifiseres før arbeidet starter, og det skal sjekkes at det brukes korrekt 

• Det skal foreligge gode skifte- og kontrollrutiner av klær og utstyr

• Klær og utstyr skal rengjøres før det fraktes til «ren sone»

• God personlig hygiene med dusj etter utført arbeidsøkt er nødvendig

• Vaskestedet skal merkes med skilt og sperres av (om dette ikke er på saneringsområdet)

• Ventiler og andre åpninger skal forsegles og skjermes

• Ventilasjonssystemer skal slås av for å forhindre at asbeststøv spres

• Riktig saneringsteknikk skal beskrives og tydeliggjøres

• Asbestavfall skal pakkes, merkes og deponeres i henhold til kravene

• Det skal foreligge en beskrivelse av rengjøring, rydding og etterkontroll av asbestsaneringsområdet

• Ved innvendig asbestsanering skal det etableres undertrykksoner, og undertrykket skal dokumenteres og kontrolleres

• Instruksen bør også inneholde krav til varighet av luftrensing ved innvendig asbestsanering

Guide til håndtering av asbest for privatpersoner

Ifølge Arbeidstilsynet kan en privatperson arbeide med håndtering av asbest på sin private eiendom. Det anbefales da å følge alle anbefale sikkerhetstiltak for å forhindre helseskade. 

Merk deg at privatpersoner frarådes å utføre innvendig asbestsanering på egen hånd. Dette er noe profesjonelle bør ta seg av, da helserisikoen er betydelig. Utvendig håndtering av asbest er noe tryggere, men også her er det viktig å iverksette sikkerhetstiltak.

Anbefalte tiltak ved asbestsanering for private

Det finnes en rekke anbefalinger når det kommer til håndtering av asbest for private. Her er noen av de viktigste punktene å ha i bakhodet før du setter i gang:

• Meld ifra til naboer om arbeidet dersom de kan utsettes for asbeststøv

• Merk og sperr av området

• Bruk personlig verneutstyr (engangsdress med hette, arbeidssko, hansker og støvmaske av type P3)

• Sperr av området og pass på at færrest mulig oppholder seg der mens arbeidet pågår

• Tett ventiler, vinduer og andre åpninger

• Slå av eventuelt ventilasjonsanlegg

• Håndter asbestholdige plater forsiktig og unngå å ødelegge dem om mulig

• Ikke kast asbestholdig materiale fra deg (legges forsiktig ned)

• Støvsug lekter og spikerslag etter fjerning av asbestplater

• Ikke gå inn i bolig, bil eller lignende med sko, verneutstyr eller klær brukt under asbestsanering

• Skyll sko, klær og utstyr med vann etter hver arbeidsøkt

• Sørg for god personlig hygiene – dusj etter utført arbeid

• Forhør deg med avfallsmottak om hvordan de ønsker at asbestholdige materialer skal pakkes inn og leveres.

• Husk at også kluter brukt til å tørke asbeststøv og engangsdress bør sorteres som asbestholdig avfall

Asbestholdig materiale skal håndteres som farlig avfall

Eternittplater og annet asbestholdig materiale skal sorteres som farlig avfall, og er omfattet av deklarasjons- og leveringsplikten som er nedskrevet i avfallsforskriftens kapittel 11. Avfallet skal emballeres i to lag med plast, eller i en transparent og lukket sekk.

Emballasjen skal i tillegg merkes med «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».

Vi har utstyret du trenger for trygg håndtering av asbest

Hos Avfallsekk.no finner du diverse utstyr som kan tas i bruk i forbindelse med asbestsanering. Vi leverer kvalitetsutstyr som gjør jobben tryggere – både for deg og omgivelsene dine.

Vi har blant annet produktet Big-Bag Asbest standard, som er godkjent for emballering, transport og deponering av avfall med asbestinnhold. Sekken er godkjent i henhold til UN2590, og har innersekk og sømmer som er støvtette. 

Se også nærmere på avfallssekken vår Asbestsekk Proff. Denne er spesielt utviklet for asbestholdig avfall, og er godt egnet for asbestsanering. Vi har også støvmasker, vernebriller, merketape for asbestsanering og asbest-merkelapper – for å nevne noe.

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål. Vi hjelper deg gjerne med å finne egnede produkter i forkant av asbestsanering og håndtering av farlig avfall.