Uncategorized

Forurensede masser og farlig avfall: Alt du trenger å vite om lovverket

9. mars 2023

Forurensede masser og farlig avfall: Alt du trenger å vite om lovverket

Både farlig avfall og forurensede masser er avfallstyper som skal håndteres på en gitt måte. For å unngå at miljø, mennesker eller dyr tar skade av avfallet, finnes det både forskrifter og lover som regulerer hvordan avfallet skal/bør håndteres.

Her er oversikten du trenger!

Først og fremst: Hva er forurensede masser og farlig avfall?

Før vi ser nærmere på forskrifter og lover som regulerer håndteringen av forurensede masser og farlig avfall, skal vi se raskt på hva slags avfall som inngår i kategoriene.

Farlig avfall

Farlig avfall er en fellesbetegnelse som brukes om avfall som inneholder miljø- eller helseskadelige stoffer. Når man håndterer farlig avfall, er det derfor viktig at man forsikrer seg om at miljøgifter ikke vil avgis i naturen eller skader dyr og mennesker.

I utgangspunktet skal farlig avfall merkes med et eget faresymbol, slik at det ikke er tvil om at avfallet skal håndteres med forsiktighet. Om du likevel er i tvil, er det anbefalt å håndtere avfallet som det er farlig. Lever det inn til avfallsstasjonen for råd.

Her er noen eksempler på hva som regnes som farlig avfall:

 • Asbest
 • Olje- og fettavfall
 • Batterier med kvikksølv, bly eller kadmium
 • PCB-holdig avfall
 • Rengjøringsmidler (Klorin, Plumbo, avfetting etc.)
 • Blåsesand
 • Frostvæske
 • Blekkpatroner og tonerkassetter
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Avfall med innhold av ftalater
 • Bremsevæske
 • Avfall som inneholder brommerte flammehemmere
 • Byggskum
 • Osv.

Forurensede masser

Forurensede masser kan beskrives som masser med innhold av forurensning, noe som betyr at massene ikke er rene. Samtidig er graden av forurensning lav nok til at massene ikke faller innunder kategorien farlig avfall.

I kategorien forurensede masser inngår blant annet gravemasser, sand, leire, jord, tegl, sandblåsesand, leca og bunnaske som er forurenset (men ikke kategorisert som farlig avfall).

Massene stammer typisk fra bygg- og anleggsbransjen, og kan være masser som stammer fra jord og grunn. Merk deg at forurensede masser ikke skal inneholde organisk materiale, farlig avfall, restavfall, trevirke eller andre fremmedelementer.

Regler og lover for avfallshåndtering av farlig avfall

Det finnes en rekke lover og forskrifter som er med på å bestemme hvordan du skal eller bør håndtere farlig avfall. For bedrifter som er avfallsprodusenter av farlig avfall, er det først og fremst avfallsforskriften som kommer til anvendelse.

Samtidig er det også viktig å ta hensyn til forurensingsloven. Foruten disse, er det også diverse andre forskrifter og lover som kan være aktuelle å se på. Hvorvidt dette gjelder deg, avhenger av bransje og hva slags farlig avfall det er snakk om.

 

Avfallsforskriften

I avfallsforskriftens kapittel 11 finner du en rekke paragrafer som omhandler oppbevaring, håndtering, innlevering og deklarasjon av farlig avfall. Forskriften gjelder for både virksomheter og private husholdninger.

Her er noen av hovedpunktene:

 • Oppbevaring: Farlig avfall skal oppbevares sikkert slik at det ikke kan skade eller forurense omgivelsene. Avfallet skal oppbevares i egnet emballasje, og fortrinnsvis i originalemballasjen dersom dette er mulig.
 • Innleveringsplikt: Bedrifter som produserer mer enn ett kilo farlig avfall årlighar innleveringsplikt. Avfallet skal leveres inn til en godkjent avfallsstasjon.
 • Deklarasjonsplikt: I kapittel 11 og 16 informeres det om avfallsprodusentens deklarasjonsplikt.Et eget deklarasjonsskjema skal fylles ut, der det informeres om mengde og type avfall, opprinnelse og transportklassifisering.
 • Transport: Transport av farlig avfall skal utføres av en innsamler med nødvendig kompetanse. Husk at du som avfallsprodusent har ansvar for avfallet frem til det er levert til en godkjent avfallsstasjon.

Forurensningsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har som formål å verne miljøet mot forurensning, blant annet gjennom god avfallshåndtering. Loven bidrar blant annet til å sikre at forurensende avfall ikke skader mennesker, dyr eller miljø.

Det er blant annet forbud mot å etterlate, transportere, tømme eller lagre avfall på en slik måte at det kan skade, skjemme eller forulempe miljøet. Så lenge man følger overnevnte krav i avfallsforskriften, kan man i stor grad oppfylle forurensningslovens krav.

Andre forskrifter og lover

I internkontrollforskriften legges det blant annet føringer for hvordan bedrifter skal håndtere farlig avfall med tanke på HMS. Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre arbeidet på en miljø- og helsemessig god måte.

Miljøinformasjonsloven gir bedrifter rett på å vite hvordan avfallet behandles videre etter innlevering hos et avfallsmottak. Dette er viktig for at virksomheten skal kunne dokumentere at avfallet håndteres i henhold til reglene.

Dersom man håndterer radioaktivt avfall vil forskrift om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall være nyttig. Driver bedriften med transport av farlig gods, er også forskrift om landtransport av farlig gods relevant.

Lover og regler for håndtering av forurensede masser

Når det gjelder forurensede masser snakker vi ikke om farlig avfall. Dersom du skal håndtere denne type avfall, vil blant annet forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider være aktuell.

Denne forskriften har som formål å forhindre at områder med grunn bestående av forurensede masser ikke utgjør en uakseptabel helse- eller miljørisiko. Forskriften kommer til anvendelse der man arbeider med inngrep i terreng hvor det er grunn til å tro at grunnen er forurenset.

Det kan for eksempel være snakk om gravearbeid, masseuttak, planering eller utfylling. Ifølge forskriften skal det blant annet utarbeides en tiltaksplan der man redegjør for undersøkelser, risiko, disponering og lignende.

Ellers er det verdt å merke seg at både avfallsforskriften og forurensningsloven også kommer til anvendelse når man håndterer forurensede masser.

Hvordan håndtere farlig avfall og forurensede masser riktig?

Med mange lover og forskrifter å ta hensyn til, kan det være utfordrende å vite hva som er god og riktig avfallshåndtering i ditt tilfelle. Først og fremst er det viktig å vite hva slags avfall du håndterer. Er du usikker bør du få ekstern hjelp.

Det er også viktig med gode rutiner rundt avfallshåndtering. Ha beholdere som er egnet for avfallstypen, og gjør det enkelt å vite hva som skal sorteres hvor.

Bestill beholdere for enkel avfallshåndtering

Hos Avfallsekk.no finner du smarte løsninger for avfallshåndtering. Vi har blant annet egne beholdere for farlig avfall som asbest.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om håndtering av forurensede masser og farlig avfall. Vi har løsninger som dekker ulike behov!