Uncategorized

Bygg- og anleggsavfall: Alt du trenger å vite om de nye forskriftene

9. mars 2023

Sommeren 2022 varslet regjeringen nye tiltak som skulle øke graden av gjenbruk og samtidig redusere mengden klimautslipp fra byggenæringen. Bransjen er den største kilden til avfall her til lands, noe som betyr at selv små tiltak kan ha stor betydning for miljøet.

Bygg- og anleggsnæringen står for øvrig for hele 15 % av Norges totale klimagassutslipp. Skal Norge klare å nå miljø- og klimamålene som er satt, er det viktig at bygg- og anleggsnæringen bidrar i størst mulig grad.

Her er alt du trenger å vite om de nye forskriftene, og hva slags betydning de har for avfallshåndteringen på byggeplassen!

Endringer i flere forskrifter

Endringene regjeringen vedtok rammer både klima-, energi- og miljøkravene som finnes i byggteknisk forskrift. Det har også blitt gjort tilhørende justeringer i byggevare- og byggesaksforskriftene.

Byggteknisk forskrift (TEK17) angir en rekke regler for hvordan eiendommer skal bygges, og regulerer også avfallshåndtering av byggavfall. Forskriften sier blant annet noe om hvor stor andel av avfallet som skal kildesorteres.

Byggevareforskriften (DOK) setter krav til dokumentasjon av produkter og materialer som benyttes til bygningskonstruksjoner.

Byggesaksforskriften (SAK) omfatter blant annet regler for behandling av søknader og hvilke tiltak som trenger tillatelse.

Dette er endringene

Alle bedrifter som driver i bygg- og anleggsnæringen bør sette seg nøye inn i de nye reglene som vil gjelde når de nye forskriftene trer i kraft.

Her er en oversikt!

Endringer i byggteknisk forskrift

Tidligere har TEK17 stilt krav om at minst 60 % av bygg- og anleggsavfall blir kildesortert. Etter at de nye endringene trer i kraft, har dette kravet økt til 70 %. En større andel av avfallet skal med andre ord kildesorteres i tiden som kommer.

Bygninger skal også bygges på en slik måte at de kan demonteres, og materialene skal da kunne kartlegges for gjenbruk. Ved oppføring av yrkesbygg og boligblokker har det dessuten kommet nye krav om føring av klimagassregnskap.

Følgende kapitler/paragrafer er endret:

  • Ytre miljø (kapittel 9): § 9-2 og §§ 9-5 til 9-9
  • Energi (kapittel 14): § 14-3 og § 14-4
  • Nytt kapittel om klimagassregnskap (kapittel 17)

Endringer i byggesaksforskriften

I byggesaksforskriften eller SAK10 har det blant annet blitt gjort endringer om dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket og ferdigstilling av tiltak. Det er også endringer som rammer paragrafene om ansvarlig søker og prosjekterende sitt ansvar.

Følgende paragrafer er endret i byggesaksforskriften:

  • § 5-5
  • § 8-1
  • § 12-2
  • § 12-3

Endringer i byggevareforskriften

I byggevareforskriften har det også blitt gjort endringer i § 9. Nå skal ikke lenger bygg- og anleggsbedrifter måtte dokumentere omsetningen av brukte byggevarer som hentes ut fra byggverk – så fremt det ikke er gjort vesentlige endringer på byggevarene.

Formålet med denne endringen er å tilrettelegge for enklere omsetning av brukte byggevarer. Gjenbruk av materialer er utvilsomt bra for miljøet, siden man kan spare naturens dyrebare ressurser.

Når trer endringene i kraft?

De nye endringene ble etablert 1. juli 2022, men trer ikke i kraft umiddelbart. Det er en overgangsordning som varer i ett år, og i denne perioden kan tiltakshavere velge å følge de bestemmelsene som gjaldt før forskriftene ble endret.

1. juli 2023 trer imidlertid endringene i kraft, og bygg- og anleggsbedrifter skal da følge de nye forskriftene.

Hva er formålet med endringene i forskriftene?

Samtlige endringer er gjort med mål om å redusere miljø- og klimaavtrykket fra bygg- og anleggsnæringen. Dette blir gjort blant annet ved å sette strengere krav til graden av kildesortering, men også ved å tilrettelegge for enklere gjenbruk.

Jo mer av byggavfallet som sorteres, jo større andel av materialene kan resirkuleres og brukes på nytt. På den måten vil vi også kunne spare naturressurser i større grad, og ikke minst – redusere produksjonsbehovet.

Om bygningsmaterialer på eksisterende bygninger kan brukes på nytt, kan vi kanskje spare noen trær i naturen.

Hvordan tilrettelegge bygg- og anleggsplassen etter de nye forskriftene?

Den endringen bygg- og anleggsplasser i størst grad vil merke, er kanskje kravet om å kildesortere 70 % av avfallet (fra tidligere 60 %). Selv om dette kanskje ikke høres ut som en veldig stor endring, kan økningen på 10 % utgjøre mange ekstra tonn med avfall hvert år.

Da er det viktig å tilrettelegge bygg- og anleggsplassen for nettopp kildesortering. Her er noen tips!

Opplæring av ansatte

Først og fremst er det viktig å informere alle ansatte om endringene. Forklar at det nå stilles strengere krav til sortering av avfallet, og at hver enkelt har ansvar for å sortere avfallet riktig. Det er viktig at alle samarbeider om man skal klare å nå de nye målene.

Heng gjerne opp plakater eller skriv på byggeplassen, slik at alle har tilgang på den informasjonen som trengs. Ha gjerne informasjonen på flere språk, i tilfelle det er noen ansatte som ikke snakker norsk.

Tilrettelegging av avfallsområdet

Det er også viktig å tilrettelegge bygg- og anleggsområdet slik at sortering av avfallet er praktisk mulig. Store big bags eller avfallssekker kan blant annet være en god løsning dersom man har mange ulike avfallssorter. Man kan også bruke kontainere.

Merk gjerne de forskjellige beholderne tydelig, slik at det er enkelt å se hvilket avfall som skal kastes hvor.

Bestill avfallssekker til bygg- eller anleggsplassen din

Endringene i forskriftene gjør at alle i bygg- og anleggsbransjen må øke graden av avfallssortering. Dette trenger imidlertid ikke å være vanskelig dersom arbeidsplassen tilrettelegges på en god måte.

Hos Avfallsekk.no finner du et bredt utvalg av beholdere som gjør sortering av bygg- og anleggsmaterialer enkelt og oversiktlig. Vi har blant annet egne big bags for asbestholdig materiale, og robuste avfallssekker som kan brukes til sortering av gips, trevirke og lignende.

Vi har big bags i ulike størrelser, slik at du enkelt kan finne beholdere som passer byggeplassens avfallstyper og -volum.

Når sekkene er fylt opp er det mulig å bestille henting. Vi vil da frakte avfallet til en avfallsstasjon, der materialene blir behandlet videre. Med våre løsninger blir det både enkelt og økonomisk for bedriften din å imøtekomme de nye reglene.

Bestill avfallssekker av høy kvalitet, i dag!