Uncategorized

Avfallsrapport er en viktig del av avfallshåndteringen

1. desember 2022

Avfallsrapport er en viktig del av avfallshåndteringen

Avfallshåndtering omfatter alle aktiviteter som utføres når avfall skal håndteres, fra start til slutt. Dette inkluderer blant annet utarbeiding av avfallsplan, kildesortering, innlevering, sortering, gjenvinning og utarbeiding av avfallsrapport.

Her forklarer vi deg alt du trenger å vite om avfallsrapporten!

Hva er en avfallsrapport?

En avfallsrapport kan betraktes som en rapport som utarbeides i etterkant av sortering og innlevering av avfall, og dokumenterer hvordan avfallet ble sortert, hvilke mengder det er snakk om og hva slags avfallstyper som ble kastet.

I mange tilfeller kalles avfallsrapport for «sluttrapport» eller lignende. 

Hva brukes avfallsrapporten til?

Mange bedrifter har behov for kontroll eller dokumentasjon av avfallet som håndteres. Dette kan blant annet være relevant med tanke på følgende:

• HMS og dokumentasjon på miljøeffekt til kommunen

• Kostnadskontroll og regnskap

• Intern forbedring av rutiner

Nøyaktig hva en avfallsrapport skal brukes til, kan med andre ord variere. For de fleste er rapporten nyttig og nødvendig dersom miljøeffekten av – eller kostnadene relatert til – avfallshåndtering skal dokumenteres.

Hva inneholder en standard avfallsrapport?

En standard avfallsrapport vil som regel vise data relatert til avfallshåndteringen for en valgt periode. Eksakte data kan variere noe fra rapport til rapport, men i de fleste tilfeller vil følgende informasjon være inkludert:

• Avfallsvolum (faktisk avfallsmengde) per avfallstype

• Eventuelt avvik

• Disponeringsmåte og leveringssted

• Sorteringsgrad

• Kostnader

Rapporten vil for eksempel kunne si noe om hvor mange tonn trevirke, glass, papp, EE-avfall eller metall som ble kastet. Ofte vil rapporten være et vedlegg til (eller en del av) avfallsplanen som utarbeides før avfallshåndteringen igangsettes.

Hvordan skaffe avfallsrapport, og hva koster det?

Som regel kan du motta en avfallsrapport direkte fra gjenvinningsstasjonen eller fra leverandører av avfallstjenester rettet mot bedrifter. En enkel standardrapport er i mange tilfeller gratis, og kan mottas på e-post ved bestilling.

Det finnes også skreddersydde avfallsrapporter som kan bestilles. Her kan du be om å få inkludert akkurat den informasjonen du har behov for. Disse rapportene kan noen ganger koste penger. 

Hvilke bedrifter trenger å utarbeide en avfallsrapport?

Det er først og fremst bedrifter og virksomheter som har behov for utarbeidelse av avfallsrapporter, men ikke alle bedrifter er pliktige til å gjøre dette. Kravene blir imidlertidbare strengere og strengere på dette området.

Avfallsforskriften stiller krav til at bedrifter som har virksomheter basert på gjenvinning og avfall  dokumentere avfallshåndteringen. Merk deg imidlertid at forskriften fra 2023 vil sette strengere krav til kildesortering av avfall som plast, hageavfall og matavfall også blant de fleste andre bedrifter.

I noen bransjer er kravene til avfallsrapportering spesielt strenge – som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen. Bedrifter som driver innen bygg og anlegg må som regel utarbeide avfallsplaner og -rapporter.

Merk deg for øvrig at det også er mange aktører som setter krav til sertifiseringer om miljøledelse, arbeidsmiljø og lignende. I den forbindelse kan rapportering om avfallshåndtering være relevant.

Avfallsplan og sluttrapport i bygg- og anleggsbransjen

I Byggteknisk forskrift (TEK17) listes det opp en rekke forskrifter som skal sikre at byggverk og konstruksjoner oppføres og prosjekteres på en visuelt, teknisk og miljømessig god måte. I forskriftens paragraf 12-12 finnes det krav til kildesortering og avfallssystem.

I paragraf 9-6 kan du lese mer om kravene til avfallsplan, og i paragraf 9-9 finner du informasjon om krav til sluttrapport. Sistnevnte er en avfallsrapport som skal gi informasjon om faktisk deponering av avfallet. 

Sluttrapporten dokumenterer med andre ord hvorvidt avfallsplanen ble fulgt, og er en viktig del av avfallshåndteringen. I bygg- og anleggsbransjen produseres det ofte store mengder avfall, og derfor er det spesielt viktig med gode rutiner når det kommer til kildesortering.

Hvordan lage en avfallsrapport?

Når du skal lage en avfallsrapport eller sluttrapport, kan denne ofte fylles ut på egen hånd. Bedrifter i  bygg- og anleggsbransjen kan bruke dette skjemaet. Sluttrapporten skal deretter sendes inn til kommunen, noe som er nødvendig når man søker om ferdigattest.

Sluttrapporten skal blant annet vise hvor store mengder avfall som har blitt levert inn til godkjente avfalls- eller gjenvinningsanlegg. Det kreves også tilstrekkelig med dokumentasjon fra avfallsmottaket i form av kvittering, rapport eller en elektronisk bekreftelse.

Dokumentasjonen må blant annet si noe om bedriftsnavn, dato, avfallstype, volum og annen relevant informasjon.

Hvorfor er det viktig å ha en avfallsrapport?

Avfallsrapporten er en viktig del av avfallshåndteringen, siden den bidrar til at de som håndterer avfallet gjør det korrekt. Når man vet at det vil foreligge en rapport i etterkant av avfallssorteringen, kan dette kanskje bidra til at man ikke slurver og sorterer avfallet feil.

En avfallsrapport vil derfor være et godt miljøtiltak for de fleste bedrifter, og kan øke sorteringsgraden.

Hvordan komme i gang med god avfallshåndtering?

Det stilles stadig strengere krav til avfallshåndtering og -rapportering blant norske bedrifter. Ved hjelp av tilrettelegging og tilstrekkelig opplæring, kan bedriften din sørge for at avfall håndteres på best mulig vis.

Målet bør være å oppnå en høyest mulig sorteringsgrad, noe som betyr at en størst mulig del av avfallet blir kildesortert og gjenvunnet. For å få dette til, er det blant annet nødvendig med tilgang på gode sorteringsmuligheter.

Bedriftens ansatte bør for eksempel ha tilgang på et ryddig og oversiktlig avfallsområde der ulike avfallstyper kan sorteres. Husk at det kan være lurt å merke hver beholder med hva som skal kastes hvor, slik at feilsortering unngås.

Mange bedrifter kan også dra nytte av informasjonsplakater ved avfallsdunkene. Disse kan gi en oversiktlig forklaring på hva slags avfall som skal og ikke skal kastes i beholderen.

Bestill avfallssekker for enkel kildesortering

Dersom du skal oppnå en avfallsrapport som viser at bedriften din tar sitt miljøansvar på alvor, er det viktig å sortere avfallet riktig på et tidlig stadium. Hos Avfallsekk.no kan du finne et bredt utvalg av søppelsekker og store PP-sekker som gjør sorteringen enkel.

For en bedrift i bygg- og anleggsbransjen, kan det for eksempel være nyttig å ha tilgang på flere PP-sekker når avfallet skal sorteres. I våre kraftige big bags kan du blant annet sorteres trevirke, gipsrester, betong, murrester, metall og lignende.

Når sekkene er fylt opp, kan vi bistå med henting og levering til avfallsmottak. Bestill dine PP-sekker i dag!