Uncategorized

Avfallshåndtering for en bærekraftig bedrift

7. november 2022

Avfallshåndtering for en bærekraftig bedrift

Skal bedriften din bli mer bærekraftig, vil det å fokusere på bedre avfallshåndtering være en viktig del av prosessen.

Bærekraft og avfallshåndtering går nemlig hånd i hånd, ettersom avfall potensielt er ressurser som er på avveie. Ved å utnytte disse ressursene på en bedre måte, kan man sikre økt bærekraft.

Først og fremst: Hva er en bærekraftig bedrift?

Definisjonen av bærekraftig utvikling er at prosessen imøtekommer nåtidens behov, samtidig som at fremtidige generasjoners mulighet for å imøtekomme de samme behovene ivaretas. Dette kan blant annet handle om vår utnyttelse av naturens ressurser.

En bedrift som er bærekraftig, vil derfor forvalte ressurser på en måte som ikke ødelegger for fremtidens generasjoner. Det er for eksempel knapphet på mange naturressurser, og bedriften bør derfor ikke sløse med disse.

Hvordan skal næringsavfall håndteres?

Majoriteten av norske bedrifter (både i offentlig og privat næring) genererer avfall. Eksempler på dette er fabrikker, hoteller, butikker og restauranter.

En bærekraftig bedrift bør sikre god og riktig avfallshåndtering. Det finnes lover og regler som regulerer avfallshåndtering blant bedrifter, og det er virksomhetens plikt å sikre at disse overholdes.

Lovverket er nokså komplekst, og ulike lover og forskrifter gjelder gjerne for ulike avfallstyper. Farlig avfall, EE-avfall, byggavfall, våtorganisk avfall og øvrige avfallstyper skal alle sorteres, håndteres og leveres på anbefalt måte.

Hvordan sikre god avfallshåndtering innad i bedriften?

En bedrift som er bærekraftig følger kravene som stilles i avfallsforskriften, forurensningsloven og øvrig lovverk. Det er mange regler å sette seg inn i, men du kommer langt med sunn fornuft også.

For å sikre at bedriften håndterer avfallet på god og korrekt måte, kan det være aktuelt å la en ekstern aktør innen avfall ta seg av avfallshåndtering. Dette er kanskje mest aktuelt for større selskaper som produserer avfall i større skala.

God tilrettelegging for riktig avfallshåndtering vil også bidra til at bedrifter blir mer bærekraftige. Det bør blant annet settes ut beholdere som gjør det oversiktlig og enkelt å sortere avfallet dit det skal – slik at både ansatte, kunder og andre kan bidra.

Merk gjerne beholderne med «plast», «matavfall», «restavfall», «papp», «metall» og lignende, slik at det blir vanskelig å sortere feil. 

God avfallshåndtering skiller en bærekraftig bedrift fra andre aktører

En bærekraftig bedrift vil ikke nødvendigvis bare følge lovverket, men også innføre ekstra tiltak som sikrer god avfallshåndtering. Det kan for eksempel være snakk om å gi alle ansatte god opplæring i kildesortering og gjenbruk, slik at alle ressurser utnyttes til det fulle.

Det kan også være gunstig å tenke over hvor bedriften har et forbedringspotensial når det kommer til avfallshåndtering. Her er noen spørsmål bedriften bør stille seg selv:

 • Hvor er bedriftens miljøbelastning størst?
 • I hvilke ledd av driften genereres de største avfallsmengdene?
 • Hvor bør det gjøres endringer for å redusere mengden avfall? (Innen produksjon, design, produktlogistikk eller på andre punkter?)
 • Hva slags avfallstyper produseres, og hvordan bør disse håndteres?

Det er viktig at bedriften evner å arbeide for en mer bærekraftig utvikling på flere områder samtidig, siden ett ledd av driften ofte vil påvirke et annet.

Bærekraft handler om mer enn bare avfallshåndtering, men sistnevnte er noe som er enkelt å forholde seg til – og et område hvor alle kan bidra. Noe av det viktigste bedriften kan gjøre, er å begrense mengden avfall som genereres i utgangspunktet.

Fokus på kildesortering og gjenvinning sikrer en mer bærekraftig bedrift

Når bedriften din skal håndtere avfall, er det viktig å sikre at avfall som kan resirkuleres eller gjenvinnes blir nettopp det. Mange har for uvane å kaste «alt» i restavfallet – inkludert resirkulerbare materialer som plast, papp og lignende.

Dette er naturligvis spesielt viktig å ta hensyn til der det genereres avfall i stor skala – for eksempel i produksjonslokaler. Ha containere eller store big bags for effektiv og oversiktlig sortering av ulike materialer.

Samtidig kan endringer på «lavere» nivå også ha stor betydning. Hvordan håndterer de ansatte avfall på lunsjværelset? Er det tilrettelagt for sortering?

Dersom det er en kantine på arbeidsplassen, kan det også vektlegges at spiselig mat ikke skal kastes. Ved å få ned forbruket av ressurser, vil man også kunne redusere mengden avfall i stor grad.

Hvordan sikre en mer bærekraftig arbeidsplass – steg for steg?

Dersom bedriften skal lykkes med å innføre en mer bærekraftig tilnærmelse til avfallshåndtering, er det lurt å gå systematisk til verks. Slik kommer du i gang med arbeidet:

 • Sørg for at bærekraftsarbeidet er forankret i ledelsen
 • Sett opp bærekraftsmål, og legg en konkret plan for hvordan disse skal nås
 • Mål progresjonen jevnlig, og innfør eventuelle tiltak dersom det er nødvendig
 • Involver bedriftens ansatte og gi dem nødvendig opplæring i avfallshåndtering
 • Begynn gjerne med enkle mål, og avansert etter hvert
 • Sett opp informasjonsplakater som informerer og påminner ansatte om riktig avfallshåndtering
 • Ikke vær redd for å si ifra dersom du ser at noen sorterer feil, og fortell dem på en vennlig måte hvordan avfallet bør sorteres

Det er lurt å ikke sette altfor høye eller kompliserte mål i starten, da dette kan oppleves uoverkommelig å utføre i praksis. Sett små og konkrete mål, og øk dem heller etter hvert. På den måten vil bedriften kunne se tydeligere progresjon, og motiveres for å fortsette.

Tilrettelegg arbeidsplassen for bedre avfallshåndtering med big bags

Hos Avfallsekk.no finner du praktiske avfallssekker eller big bagsz som gjør avfallshåndtering mer oversiktlig for bedriften din. Sekkene tåler mye vekt og rommer et stort volum (800 l eller 1 800 l), samtidig som de er mindre plasskrevende og prisgunstige enn containere.

Vi har avfallssekker av høy kvalitet som egner seg for sortering av alt fra trevirke og betong, til plast, papp og elektronikk. Det er også mulig å bestille egne sekker som er beregnet på farlig avfall, som for eksempel asbest.

Bestill gjerne flere sekker, slik at det finnes én sekk til hver avfallstype bedriften håndterer til daglig. Når sekkene er fylt opp, kan man bestille henting og frakt til nærmeste avfallsmottak. Avfallet blir dermed sortert riktig, og det som kan gjenvinnes eller resirkuleres blir nettopp det.

Bestill avfallssekker til bedriften din på 1, 2, 3!